Aan het reclame maken met onze testkeurmerken worden strenge voorwaarden gesteld. Enerzijds willen wij ondernemingen de mogelijkheid bieden reclame te maken met onze keurmerken, anderzijds willen wij uitsluiten dat er een onjuiste indruk wordt verschaft. Hierbij houden wij ons strak aan de regels van de Duitse Warenteststichting, die in Duitssprekende landen bijzonder hoge eisen stelt op het vlak van de reclame met testkeurmerken.

In het algemeen is het gebruik van ons NIKWA-testkeurmerk niet toegestaan zonder hiervoor eerst van ons toestemming te hebben verkregen. In principe gelden de volgende voorwaarden om het NIKWA-testkeurmerk te kunnen gebruiken:

Voorwaarden voor het gebruiken van het testkeurmerk in reclame-uitingen

 1. Het keurmerk mag niet in verband met producten of prestaties worden gebruikt zonder dat deze getest zijn
 2. Als het keurmerk in verband met andere beweringen over producten wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het kader van een advertentie in de krant, mag deze algemene uitspraak niet de uitspraak van het keurmerk vervalsen
 3. Het testmerk mag niet worden gebruikt als het behaalde resultaat op valse informatie van de geteste personen berust
 4. Het keurmerk mag niet meer gebruikt worden als er al een nieuwere test voorligt waarbij andere resultaten zijn behaald voor de adverteerders. Als bijvoorbeeld een winnaar van een oudere test niet als winnaar in een nieuwe test uit de bus is gekomen, mag hij het keurmerk „Testwinnaar“ niet langer gebruiken
 5. Het testkeurmerk mag niet meer gebruikt worden als de geteste prestatie of het geteste product in belangrijke mate veranderd is. Bijvoorbeeld als een handelaar in eerste kwaliteit levensmiddelen zijn ondernemingsstrategie volledig wijzigt en deze discount producten gaat verkopen

Wat moet er op de NIKWA-testkeurmerken staan

De testkeurmerken moeten bepaalde informatie bevatten die de consumenten de mogelijkheid bieden informatie te krijgen over de test. Het gaat om:

 • Referentiecontact: bijv. www.kwaliteitstest.nl
 • Datum van publicatie: maand/jaar
 • Testinhoud: het moet duidelijk zijn wat er getest is. Bijvoorbeeld: de bewering „De beste meubelzaak“ is niet toegestaan, als alleen de adviesverlenende prestatie werd getest, en niet bijvoorbeeld het leveren van meubels of de installatieservice
 • Het referentiecontact moet goed leesbaar zijn; het keurmerk mag ook niet zo klein zijn geschreven dat het niet meer leesbaar is.

Voor de reclame-uitingen met scores gelden de volgende principes:

Als er betere resultaten/scores zijn behaald (het gaat hier om de volle scores: zeer goed, goed, etc.) dan de adverteerder, moet dit worden aangegeven door aanduiding van de scoreniveaus. Als bijvoorbeeld een adverteerder de score „goed“ heeft gehaald, en er een andere leverancier de score „zeer goed“, dan moet dit worden aangeduid aan de hand van een scoretabel.

Voor de reclame-uitingen met classificaties gelden de volgende principes:

In het geval de Testwinnaar of de 2e plaats minder goede testscores hebben, zoals een 6,5 of lager (“voldoende”) mogen zij alleen met het keurmerk reclame maken als zij deze score samen met de behaalde kwalificatie in hun advertentie zetten.

Voor de reclame-uitingen met deelresultaten gelden de volgende principes:

Sommige tests omvatten subtestgebieden: een test van portalen voor het reserveren van hotels op internet kan bijvoorbeeld de volgende deelgebieden bevatten: prijs, aanbodgrootte, reserveringsgemak en/of klantenservice. Met deze deelgebieden kan ook reclame worden gemaakt, bijvoorbeeld „de goedkoopste prijzen“, zelfs als men niet volledig als winnaar uit de bus is gekomen. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Alleen relevante testgebieden mogen in de reclame worden gebruikt, en niet een individuele kwestie met een bepaald resultaat. Het testdomein moet minstens met 10% bijdragen aan de totale score van alle resultaten.
 • Er moet worden aangeduid dat het keurmerk alleen betrekking heeft op een deelgebied van een test, door dit te vermelden als „Test Deelcategorie“ of iets dergelijks.